توسعه اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات ایران

توسعه اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات ایران

توسعه اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات ایران پروژه «تدوین نقشه راه فناوری اینترنت اشیا و نگاشت اقتصادی متناظر با آن در چارچوب تقسیم کار ملی توسعه اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات» در پژوهشگاه ارتباط..