فقط ۱۲ درصد از کاربران آی او اس ۱۴٫۵ به برنامه ها اجازه دادند تا فعالیتشان ردیابی شود

فقط ۱۲ درصد از کاربران آی او اس ۱۴٫۵ به برنامه ها اجازه دادند تا فعالیتشان ردیابی شود

فقط ۱۲ درصد از کاربران آی او اس ۱۴٫۵ به برنامه ها اجازه دادند تا فعالیتشان ردیابی شود هیچ کس تردیدی نداشت که ویژگی جدید عدم اجازه دادن به برنامه‌ها برای ردیابی فعالیت کاربران اپل که با سیستم عامل آی ا..