زالو درمانی تنها با تجویز پزشک مفید است

زالو درمانی تنها با تجویز پزشک مفید است

سالم خبر: شهروندان تنها در مراکز درمانی و مطب نسبت به زالو درمانی اقدام کنند و عطاری ها و سایر مکان ها را برای این کار انتخاب نکنند. سالم خبر: شهروندان تنها در مراکز درمانی و مطب نسبت به زالو درمانی ا..