سناتورهای آمریکایی با ارائه طرحی به‌دنبال مقابله با انحصار اپل و گوگل هستند

سناتورهای آمریکایی با ارائه طرحی به‌دنبال مقابله با انحصار اپل و گوگل هستند

سناتورهای آمریکایی با ارائه طرحی به‌دنبال مقابله با انحصار اپل و گوگل هستند سناتورهای آمریکایی به‌تازگی یک طرح جدید ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب، جلوی رفتار انحصارطلبانه شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل ..